آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸

آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸

 

ماده ۱ـ اتباع خارجه که در ایران میخواهند ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا مسکن خود استملاک نمایند باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر مشخصات زیر باداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای تحصیل اجازه باداره کل ثبت فرستاده شود.

الف ـ نام و نام خانوادگی.

ب ـ تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت اصلی.

ج ـ سن ـ تأهل و هرگاه تقاضاکننده مرد باشد تابعیت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد جنسیت ـ سن و تعداد آنها.

د ـ تاریخ ورود به ایران ـ مدت اقامت ـ نقاط مختلفی که در آنجاها سکونت داشته یا تعیین مشاغل قبلی و شغل فعلی.

ه – محل اقامت دائمی

و ـ منظور از مالکیت که برای سکونت ـ صنعت و یا محل کسب میباشد.

ز ـ نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک و ثبت و محل وقوع ملک.

ح ـ تقاضـاکننده در تقاضای خود تعهد مینماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را بخارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ششماه از تاریخ خروج از ایران بیکی از اتباع ایران یا خارجیانیکه طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده‌اند انتقال دهد والا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت مالک را طبق مقررات مربوطه بمزایده املاک بیع شرطی از طریق مزایده بفروش رسانیده وجه آنرا پس از وضع هزینه‌ها و عوارض قـانونی بمـالک خـواهد پرداخـت و هـرگاه در مزایده خریـداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب را یکمرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و پس از انقضای مدت شصت روز از تاریخ اعلام ملک بهر قیمتی که خریدار داشته باشد بفروش رسانده وجه آنرا بشرح مذکور در فوق مالک خواهد پرداخت.

تبصره ـ ثبت ملک بنام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط برعایت مقررات این آئین نامه و سپردن تعهد مذکور در بند (ح) میباشد.

ط ـ تعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر و مادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیر از آنچه که مورد تقاضا است دارا میباشند یا نه و یا اگر ملک دیگری دارند نوع و مشخصات و محل آن باید تعیین شود.

ی ـ گواهی‌نامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن محرومیت از جمیع یا بعضی حقوق اجتماعی باشد.

ح ـ رونوشت پروانه اقامت دائم که عکس متقاضی در آن الصاق و گواهی شده باشد.

ماده دوم ـ در مواردیکه تقاضا از طرف شرکت یا سایر مؤسسات خارجی مجاز داده میشود اظهارنامه باید دارای مشخصات زیر باشد.

الف ـ تابعیت ـ نوع شرکت یا مؤسسه ـ تاریخ تأسیس ـ میزان سرمایه ـ نوع عملیاتیکه در ایران می‌نماید و منظوری که از استملاک دارد.

ب ـ طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشته و در ایران نیز بثبت رسیده باشد.

ج ـ تعیین اینکه شرکت یا مؤسسه غیر از ملک مورد تقاضا در ایران دارای ملک دیگری هست یا خیر.

د ـ مساحت ملک مورد تقاضا ـ مشخصات ـ نوع و شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن.

هـ‌ ـ شرکت یا مؤسسه مجاز خارجی باید طبق مقررات بند(ح) ماده۱ تعهد بسپارد.

ماده سوم ـ موافقت با تقاضای استملاک که طبق مقررات بالا تنظیم‌شده باشد منوط برعایت مراتب زیر میباشد:

الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد.

ب ـ تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد.

ج ـ در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکتها و مؤسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا تحصیل نمایند.

د ـ مساحت ملک موردتقاضا متناسب با تعداد خانواده‌ و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد.

هـ ـ محل وقوع ملک مورد تقاضا در مناطق مرزی یا نقاطیکه استملاک خارجیان بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده نباشد.

و ـ در مواردیکه استملاک برای محل کار و کسب باشد باید طبق مقررات و قوانین ایران مباشرت بآن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال بآن شغل قبلا تحصیل شده باشد.

ماده ۴ـ اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن نظریه خود را بوزارت امورخارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد یا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزیری کسب اجازه کرده و نتیجه را بعد باداره کل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده ۵ ـ تقاضای استعلاک برای محل سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا مؤسسات وابسته بسفارتها باید از مجرای سیاسی بعمل آمده و موافقت با آن منوط باین خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت بتقاضای مشابه دولت ی معامله متقابله بشود و در هرحال اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امورخارجه بادراه کل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده ۶ ـ در اداره کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق مقررات موضوعه باتباع یا شرکتها و مؤسسات مجاز خارجی منتقل شده است تهیه میشود که نام و نام خانوادگی متقاضی و مشخصات ملک در آن قید شده و سپس جریان بوزارت امورخارجه اعلام میگردد تا در دفتر مخصوصی که در آن وزارتخانه برای این کار تهیه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند.