آمارنامه شهر اصفهان

نسخه الکترونیکی و داشبوردهای مدیریتی کلیه آمارنامه های تدوین شده تاکنون در پرتال شهرداری اصفهان به نشانی زیر در دسترس می باشد: