اشتغال و سرمایه گذاری

روند تقاضای تسهیلات در قالب مشاغل خانگی و پشتیبان:

روند تقاضای تسهیلات در قالب طرح های روستایی:

روند تقاضای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

روند رسیدگی به مسائل و مشکلات واحد های تولیدی وامور زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی: