بخشدار مرکزی

IMG_1361

سید رضا مرتضوی

بخشدار مرکزی

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۵۲

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۷