حوزه امور بانوان

 لینک های مرتبط با حوزه زنان و خانواده:

 

 

 

۱)    فرم ثبت سازمانهای مردم نهاد:                                         https://women.gov.ir/ngo/register

 

 

۲)    فرم ثبت زنان کارآفرین:                                                  https://women.gov.ir/wokarafarin

 

 

۳)    سامانه زنان فرهیخته:                                                     https://women.gov.ir/wofahikhte