خدمات فرمانداری

معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی

                – تسهیلات      (واحد انجام خدمات ذیل : معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی – کارشناس تولید و بهره وری)

                                – مشاغل خانگی و پشتیبانی

                        – طرح های مشارکت مردمی

                        – طرح ها و صنایع واقع در روستا

                        – مشکلات واحدهای تولیدی

                        – مشکلات شهرک ها و نواحی صنعتی    

                – امور یارانه ها      (واحد انجام خدمات ذیل : معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی – امور یارانه ها )   

                                – تفکیک و جداسازی سرپرست

                        – تغییر سرپرست

                        – قطع یارانه به دلیل مشکلات سجلی

                        – افراد از قلم افتاده

                        – یارانه نوزاد

                – امور ایثارگران      (واحد انجام خدمت ذیل : مسئول امور ایثارگران)

                        – امور ایثارگران

معاونت سیاسی و اجتماعی

                – سازمان های مردم نهاد      (واحد انجام خدمت ذیل : معاونت سیاسی و اجتماعی – کارشناس امور اجتماعی)        

                        – سازمان های مردم نهاد

معاونت امور فنی و عمرانی

                – بررسی پرونده های تعیین کاربری اراضی خارج از حریم    (واحد انجام خدمت ذیل : معاونت امور فنی و عمرانی – کارشناس امور عمرانی)        

                        – بررسی پرونده های تعیین کاربری اراضی خارج از حریم

بخشداری ها

                – کمیسیون ماده ۹۹      (واحد انجام خدمت ذیل : بخشداری ها – کمیسیون ماده ۹۹)        

                        – کمیسیون ماده ۹۹

                – صدور پروانه ساختمانی  (واحد انجام خدمت ذیل : بخشداری ها – کارشناس امور فنی و عمرانی)        

                        – صدور پروانه ساختمانی