خدمات پیشخوان دولت

متقاضیان محترم تأسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت و دفتر ارتباطات و فناوری (ICT) روستایی به منظور دریافت پروانه با مراجعه به نشانی الکترونیکی  www.cra.ir گزینه میز خدمات، بخش ارائه مجوزهای پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط در صورت تمایل با انتخاب گزینه ورود به سامانه و طبق راهنمای مربوطه نسبت به ثبت درخواست اقدام نمائید.