شرح وظایف و ساختار سازمانی

وظایف فرمانداران
اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف مؤسسات دولتی و محلی در شهرستان ، بخشها و روستاها و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی (ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان ، شوراها و….) و سایر انتخابات محلی در حوزه شهرستان .

وظائف کلی :

۱. اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه شهرستان .

۲. نظارت در کار وظائف مأموران کشوری در شهرستان .

۳. حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان .

۴. انجام امر انتخابات عمومی (مجلس شورای اسلامی ـ خبرگان ـ شوراها ـ ریاست جمهوری) .

۵. نظارت بر عمران شهرستان و روستاها وسعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تأمین رفاه و آسایش عمومی و هماهنگی بین ادارات و سازمانها در این رابطه و نظارت بر انجام طرحهای عمرانی محلی .

۶. کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهای مربوطه .

۷. کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلیات طبیعی و غیرمترقبه از قبیل زلزله ـ حریق ـ سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان ، هماهنگی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه .

۸. نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداریها .

۹. نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومی .

*بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران و بخشداران همان وظائف استانداران را عهده دار بوده ، لیکن قلمرو مسئولیت آنها محدودتر می باشد