قوانین مربوط به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

 

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی:

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

 

 

ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

قانون حمایت خانواده

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

آیین نامه زناشوئی بانوان ایرانی بااتباع بیگانه غیر ایرانی

مصوب مهرماه ۱۳۴۵ بااصلاحی مردادماه ۱۳۴۹

ماده ۱- بوزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشوئی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده ۲- با رای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

۱- درخواستنامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشوئی طبق نمونه وزارت کشور.

۲- گواهینامه از مرجع مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بربلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و برسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتیکه تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشورمی تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- در صورتیکه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد بدین مبین اسلام

ماده ۳- وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده ۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

۱-  گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

۲-  گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و هم چنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتیکه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳-  گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیای و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و هم چنین در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

تبصره ۵ – در مواردیکه طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی واداء واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی وامثال آن و هم چنین در مورادیکه تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده ۴- وزارت کشور می تواند باستانداریها و فرمانداری های کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

 

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه زناشویی شماره ۵۰۹۹۰-۶/۱۲/۱۳۴۵ هییت وزیران:

 

۱- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت کشور.

۲- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر بلامانعبودن و به رسمیت شناختن ازدواج.

۳- گواهی سفارت دولت متبوع مرد مبنی بر مجردبودن وی.

۴- چنانچه مرد قبلاً ازدواج کرده باشد، طلاقنامه وی که به تصدیق سفارت دولت متبوع وی رسیده باشد.

۵- طلاقنامه زن در صورتیکه قبلاً ازدواج کرده باشد.

۶- گواهی تشرف به دین مبین اسلام از طرف مرد درصورتیکه زن مسلمان باشد.

۷- تعهدنامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر قبول کلیه مخارج و نفقه زن درصورت ترک انفاق و یا جدیی.

۸- اجازه ولی دختر که امضاء وی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد.

(درصورت فوت پدر گواهی رسمی فوت همراه با اجازه مادر که به امضای وی به تصدیق یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد دریافت میگردد).

۹- فتوکپی شناسنامه زوجه از هر کلیه صفحات ۲ نسخه

۱۰- فتوکپی پروانه کار از کلیه صفحات ۱ نسخه

۱۱- فتوکپی گذرنامه زوج از کلیه صفحات ۱ نسخه

۱۲- ۴×۳ از هر کدام از طرفین ۶ قطعه