مسئول حراست

IMG_1457

حسین خانی

سرپرست حراست فرمانداری

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۰۵

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۷۹۱۶۳/۰۳۱۳۲۶۵۸۳۳۵