مسئول حراست

kt

سید محسن کاظمی طبا زواره

مسئول حراست فرمانداری

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۰۵

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۷۹۱۶۳/۰۳۱۳۲۶۵۸۳۳۵