معاون برنامه ریزی و توسعه

IMG_1392

محمد احمدی

معاون برنامه ریزی و توسعه

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۲۳

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۷۷۶۴۱