معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

۱

علیرضا قاسمی دستگردی

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۳۵

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۷۹۱۶۴