معاون هماهنگی امور عمرانی

IMG_1414

حمیدرضا تاملی

معاون هماهنگی امور عمرانی

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

داخلی ۲۴۸

مستقیم : ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۸