، سلامت، امنیت، رقابت، مشارکت

فرماندار اصفهان تأکید کرد: نمایندگان فرماندار در هریک از مناطق باید مقید، اهل آموزش دیدن، توانمندی برای شبکه سازی و انتخاب افرادی در شعب به عنوان نمایندگان فرماندار، بی طرف نسبت به احزاب، گروه ها و جریانات سیاسی، وقت گذار، وجیه، باانگیزه، تصمیم گیر و مدبر باشند.

۱۲ دی ۱۴۰۲