احمدی، معاون، برنامه ریزی، توسعه، فرمانداری، کارگروه، گندم، آرد، نان

چهارمین جلسه کارگروه فرعی مدیریت و هدایت ویژه گندم، آرد و نان شهرستان به ریاست احمدی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان برگزار شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۱