احمدی، معاون، برنامه ریزی، راهداری، حمل و نقل

در نشستی به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، مسائل و مشکلات حوزه راهداری و حمل و نقل شهرستان بررسی شد.

۱۲ تیر ۱۴۰۱