استاندار، فرماندار، شرق شهرستان، بخش مرکزی

استاندار محترم به اتفاق هیأت همراه و فرماندار اصفهان در سفر به شرق شهرستان، از بخش های مختلف بخش مرکزی بازدید کردند.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳