استاندار، فرماندار، همایش، مشارکت، انتخابات

همایش مدیران شهرستان با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.

۴ آبان ۱۴۰۲