افتتاح ، فرماندار اصفهان ، شهید کشوری ، اورژانس

افتتاح اورژانس شهرک شهید کشوری با حضور فرماندار اصفهان

۴ خرداد ۱۴۰۱