امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان عنوان کرد: آرامستان ها در شهرها باید تحت نظر شهرداران و در روستاها تحت نظر دهیاران عمل کنند و کلیه امور آنها از طریق شهرداران و دهیاران مرتفع گردد.

۱۱ مرداد ۱۴۰۰