بارگذاری، سامانه الکترونیکی، میادین، میوه، تره بار

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اقدامات دستی روزانه که انجام می شود، احصاء و جمع بندی و در سامانه الکترونیکی بارگذاری گردد.

۳۰ آذر ۱۴۰۲