بزرگداشت، ورود تاریخی، گلستان شهدای اصفهان، زنگ انقلاب، میثاق

شرکت کنندگان در این آیین، علاوه بر تجدید میثاق دوباره با شهدای عالیقدر و امام شهدا (ره) بر ادامه راه نورانی و آرمان های بلند ایشان تأکید کردند.

گ

۱۲ بهمن ۱۴۰۲