بسیج، دانش آموزی، دستاورد، دولت سیزدهم

فرماندار اصفهان اظهار داشت: بسیج دانش آموزی هم افزای با سایر تشکل هاست و بایستی ارتباط خود را با دیگر تشکل ها حفظ نماید.

۲۲ مهر ۱۴۰۲