جهادی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اعتماد مردم به مسئولین بزرگترین سرمایه ای است که باید با کار و تلاش جهادی حفظ کنیم.

۲۳ آبان ۱۴۰۰