جوزدان

فرماندار اصفهان از با حضور در روستای جوزدان از بخش هایی از این روستا بازدید کرد.

۳۰ آبان ۱۴۰۰