دعوت

دعوت داوطلبان برای جلسه‌ی آشنایی با قوانین تبلیغات

دعوتنامه:
داوطلب محترم نمایندگی مجلس شورای اسلامی،با عنایت به تشکیل جلسه آشنائی با قوانین ومقررات و دستورالعمل های تبلیغات در روز جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ شایسته است ضمن مشاهده دعوتنامه، با ارسال کد ۱ به سرشماره ۹۸۳۰۰۰۱۳۴۰۴۰ ، این فرمانداری را از دریافت دعوت مطلع نمائید.

۱۵ بهمن ۱۴۰۲