دکتر مهدی عسگری

محمد علی احمدی فرماندار اصفهان طی حکمی، دکتر مهدی عسگری را به عنوان مشاور افتخاری فرماندار در امور اجتماعی معرفی کرد.

۲۰ بهمن ۱۴۰۰