رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی

نشست فرماندار اصفهان با رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پیرامون آسیب های اجتماعی برگزار شد.

۲۹ آبان ۱۴۰۰