روز حمل و نقل

فرماندار اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان، با حضور در پایانه اتوبوس واحد باقوشخانه ، از رانندگان این پایانه تجلیل کرد.

۲۷ آذر ۱۴۰۰