روستای دشتی، بهارستان، قلعه شور، مشکلات اجرایی

مشکلات اجرایی جاده روستای دشتی به بهارستان بررسی شد.

۲۹ مرداد ۱۴۰۲