ستاد مقابله با کرونای شهرستان

فرماندار اصفهان بر تقویت مراکز واکسیناسیون موجود و افزایش مراکز جدید تأکید کرد.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰