سرماساز

فرماندار اصفهان بر توسعه این سردخانه تأکید کرد.

۲۸ مهر ۱۴۰۰