شوراهای بخش مرکزی

فرماندار اصفهان عصریح کرد: فرهنگ سازی پیرامون هویت روستا، درآمد پایدار، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری  و اشتغال زایی در روستا، ازجمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

۲۲ آبان ۱۴۰۰