صفه، معاون عمرانی، فرمانداری اصفهان، شهرک شهید کشوری

با حضور تأملی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان، مطالبات ساکنین شهرک شهید کشوری در خصوص صدور اسناد مالکیت ساختمان های آنها و همچنین عدم آنتن دهی موبایل در مجموعه صفه مورد بررسی قرار گرفت.

۱۵ تیر ۱۴۰۲