طرح ورزشی

فرماندار اصفهان همچنین از چند طرح ورزشی و عمرانی این پایگاه بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

۲۸ دی ۱۴۰۰