ظرفیت مردم

فرماندار اصفهان عنوان کرد: کارهای بزرگ به دست مردم و توسط خود مردم انجام می شود.

۳۰ آبان ۱۴۰۰