ظرفیت های قانونی

فرماندار اصفهان تأکید کرد: باید کارگروه هایی برای رفع برخی چالش ها و شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی و معنوی موجود در شهرستان تشکیل شود.

۳ اسفند ۱۴۰۰