عمرانی، مخزن، قاعمیه، پروژه

تأملی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان عنوان کرد: ضرورت تسریع در اجرای این پروژه و ممانعت از توقف هرگونه عملیات عمرانی توسط شهرداری در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.

۳ تیر ۱۴۰۲