فرماندار، آمادگی، 21هزار نفر، منشی، شعبه

فرماندار اصفهان آمادگی ۲۱ هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان خبر داد.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲