فرماندار، ادیان، مذاهب، قانون مداری، معتمدین، انتخابات

فرماندار اصفهان اظهار داشت: ویژگی شاخص هموطنان با ادیان و مذاهب مختلف، قانون مندی و قانون مداری آنهاست.

۵ شهریور ۱۴۰۲