فرماندار، ارتباط مردم، میز خدمت، دولت سیزدهم

فرماندار اصفهان عنوان کرد: ارتباط مردم با مجموعه دولت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ انجام می گردد و برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر و قوی تری در این خصوص انجام شده است.

۴ شهریور ۱۴۰۲