فرماندار، اقامه نماز، دبیران، منادیان

فرماندار اصفهان اظهار داشت: ستاد اقامه نماز و دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی نسبت به اجرایی و عملیاتی کردن طرح منادیان انتخابات از طریق افراد تأثیرپذیر در کمیته مشارکت های همگانی دستگاه های اجرایی اقدام نمایند.

۱۲ دی ۱۴۰۲