فرماندار، اقدام مشترک، تنظیم، بازار، نان

فرماندار اصفهان تأکید کرد: پروژه ای تحت عنوان بازرسی از نانوایی ها با هدف کاهش مشکلات موجود تعریف و در صورت ضرورت تیم مشترکی نیز راه اندازی شود.

۷ آبان ۱۴۰۲