فرماندار، اقلام تبلیغاتی، نصب، شهر بهارستان

فرماندار اصفهان تصریح کرد: فضاها و جانمایی هایی در مجموعه های مختلف شهری بهارستان برای تبلیغات داوطلبان خاص مجلس شورای اسلامی و داوطلبان خاص خبرگان رهبری توسط شهرداری پیش بینی شود تا داوطلبان اقلام تبلیغاتی خود را صرفا در این جانماها نصب کنند.

۱ بهمن ۱۴۰۲