فرماندار، انتخابات، بازار بزرگ اصفهان، هیأت امنا

فرماندار اصفهان از روند اجرای انتخابات هیأت امنای بازار بزرگ اصفهان بازدید کرد.

۲۸ آذر ۱۴۰۲