فرماندار، انتخابات، فرهنگیان، مدرسه

فرماندار اصفهان گفت: دشمنان ناامیدسازی مردم را در دستور کار خود قرار داده اند، از این رو همه شما فرهنگیان باید منادی انتخابات باشید و در این زمینه نقش آفرینی کنید.

۲۸ بهمن ۱۴۰۲