فرماندار، انتخابات، معتمدین، مناطق، مشارکت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: در چینش ها باید تحولی ایجاد شود و در این راستا از تجربیات افراد پیشکسوت بیشتر استفاده گردد تا منجر به مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت در انتخابات شود.

۴ مهر ۱۴۰۲