فرماندار، اوقاف، بنیاد مسکن، روستای دشتی، کبوتر آباد، برسیان

در این نشست، مشکلات اراضی کارگاهی اوقافی روستای دشتی مرتفع گردید.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳