فرماندار، بازار، هیأت امنا، تسهیلگر، بازار بزرگ اصفهان

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تجربیات گذشته بیانگر آن است که هر کجا کار را به دست خود مردم سپرده ایم و ما تسهیلگر امور مردم بوده ایم، به نحو احسن امور را پیش برده اند.

۱۰ مرداد ۱۴۰۲