فرماندار، بازدید، دامداری، صنعتی، فوده ای

فرماندار اصفهان از دامداری صنعتی مهندس فوده ای بازدید کرد.

۱۶ آذر ۱۴۰۲